کاغذهاانواع کاغذ مورد استفاده در چاپ دیجیتال پیشگام

تنوع کاغذ بیشتر مربوط به جنس کاغذ ، گرماژ و رنگ آن میباشد
بطور کلی در این مجموعه از دو دسته کاغذ استفاده میشود 
1. تحریر
2.گلاسه
کاغذ های تحریر مورد استفاده عبارتند از :
1-1.تحریر 70 گرم سفید
1-2.تحریر 70 گرم بالکی
1-3. تحریر 80 گرم سفید
1-4.تحریر 90 گرم نخودی
1-5.تحریر 100 گرم سفید
کاغذهای گلاسه مورد استفاده عبارتند از :
2-1.گلاسه 120 گرم
2-2.گلاسه 200 گرم 
2-3.گلاسه 250 گرم
2-4. گلاسه 300 گرم
   
   

مطالب مرتبط

کاغذها

کاغذها

انواع کاغذ موجود در چاپ پیشگام